RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Nasze zespoły

  W SciencePharma posiadamy kilkanaście wyspecjalizowanych działów, które na co dzień ze sobą współpracują i wzajemnie się wspierają podczas realizacji wspólnych zadań.

  Poznaj bliżej nasze zespoły oraz szczegóły na temat wykonywanych przez nich zadań.

   

  Dział Chemiczno-Farmaceutyczny

  Dział Zapewnienia Jakości

  Dział Logistyki i Certyfikacji Serii

  Dział Rejestracji Leków

  Dział Medyczny

  Dział Pharmacovigilance

  Dział Rozwoju Strategicznego

  Dział ISO QMS

  Dział Prawny

  Dział HR

  Dział ds. Kontraktów

  Dział IT

  Dział Administracji

  Dział Chemiczno-Farmaceutyczny

  Zajmuje się przygotowywaniem oraz oceną dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej odnoszącej się do jakości produktów leczniczych (Moduł 3, Moduł 2.3), surowców farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych;
  • Ocena dokumentacji rejestracyjnej odnoszącej się do jakości pod kątem zgodności z wymaganiami odpowiednich monografii i wytycznych EMA / ICH / FDA;
  • Ocena ryzyka zagrożenia na środowisko naturalne jakie stwarza wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu (Moduł 1.6.1);
  • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Agencji, które mogą pojawiać się w toku różnych procedur rejestracyjnych (procedura centralna, DCP, MRP, procedury narodowe);
  • Uczestniczenie w procesie rozwojowym produktów leczniczych; formulacja, badania rozwojowe, badania stabilności, rozwój i walidacja metod analitycznych, walidacja procesu;
  • Audytowanie miejsc wytwarzania substancji czynnych, produktów leczniczych oraz surowców farmaceutycznych na zgodność z wymaganiami GMP;
  • Audytowanie miejsc wytwarzania wyrobów medycznych na zgodność z odpowiednimi wymaganiami;
  • Wsparcie w przeprowadzeniu transferów metod analitycznych i transferów technologii;
  • Przygotowywanie opinii naukowych i opinii Ekspertów dotyczących wymagań rejestracyjnych produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych;
  • Bieżąca kontrola wymagań prawnych dotyczących rejestracji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

  Dział Zapewnienia Jakości (QA)

  Jednostka QA jest częścią działu CMC i odpowiada za wszelkie działania związane z przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w SciencePharma zgodnie z wymaganiami GMP.

  Do głównych zadań działu QA należy:

  • Opracowywanie instrukcji GMP, procedur, szablonów oraz utrzymanie i weryfikacja dokumentów Systemu Jakości;
  • Certyfikacja serii produktu leczniczego;
  • Zespół QA przeprowadza audyty podwykonawców uczestniczących w łańcuchu dostaw Produktów Leczniczych oraz audyty wewnętrzne systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania GMP.

  Dział Logistyki i Certyfikacji Serii

  Jest częścią działu CMC i zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z importem Produktu Leczniczego/Badanego Produktu Leczniczego oraz dystrybucją produktu na terenie jak i poza UE /CRO. Odpowiada za cały proces certyfikacji serii Produktu Leczniczego na wszystkie rynki UE oraz rynki poza UE/Badany produkt leczniczy do badań klinicznych.

  Działania te obejmują m.in.:

  • Optymalizacja łańcucha dostaw pod kątem bezpieczeństwa produktu;
  • Transport w partnerstwie sprawdzonych firm spedycyjnych i transportowych;
  • Odprawy celne we współpracy z Agencjami Celnymi;
  • Nadzór nad gospodarką magazynową;
  • Ocena warunków transportu i przechowywania;
  • Nadzór nad badaniami kontroli jakości produktu;
  • Ocena etapów produkcji seryjnej/przetwarzania;
  • Nadzór nad weryfikacją autentyczności leków produktu leczniczego w systemie EMVS;
  • Nadzór nad zaistniałymi odchyleniami;
  • Nadzór nad realizacją CAPA;
  • Nadzór nad dokumentacją serii przed certyfikacją zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.

  Dział Rejestracji Leków

  Dział odpowiada za prowadzenie procedur rejestracyjnych i zmian porejestracyjnych dla produktów leczniczych w Polsce oraz za granicą w ramach procedur narodowych i europejskich.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Kompilacja pełnej dokumentacji rejestracyjnej w format eCTD i jej składanie poprzez systemy elektroniczne do odpowiednich Agencji Rejestracyjnych;
  • Przygotowywanie części administracyjnej dokumentacji rejestracyjnej (Moduł 1), w tym wniosków rejestracyjnych, druków informacyjnych;
  • Analizowanie różnych możliwych ścieżek rejestracji produktów leczniczych;
  • Monitorowanie procesów rejestracji oraz wniosków zmianowych prowadzenie tzw. Life cycle management dossier rejestracyjnego;
  • Bieżący kontakt z przedstawicielami Agencji rejestracyjnych, sprawdzanie statusu procesów, wyjaśnianie wątpliwości;
  • Udział w organizacji i prowadzeniu testów czytelności ulotek, które są elementem dokumentacji rejestracyjnej.

  Dział Medyczny

  Dział odgrywa ważną rolę w procesie rejestracji produktów leczniczych. Służy wiedzą naukową i medyczną w zakresie badań przedklinicznych i klinicznych.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Przygotowanie medycznych części dokumentacji rejestracyjnej (Moduł 1.5.1, 1.5.2; 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, M4 oraz M5);
  • Przygotowanie druków informacyjnych (np. Charakterystyki Produktu Leczniczego, Ulotki dla Pacjenta);
  • Opiniowanie i audytowanie przedklinicznej oraz klinicznej dokumentacji rejestracyjnej leków oraz wyrobów medycznych;
  • Prowadzenie dyskusji z agencjami rejestracyjnymi w toku procesu rejestracji i zmian porejestracyjnych, przygotowywanie odpowiedzi na uwagi z Agencji do medycznych części dokumentacji;
  • Analiza możliwości i sposobu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych, produktów; weterynaryjnych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, suplementów diety i kosmetyków oraz ocena koniecznych do wykonania badań;
  • Ocena możliwości uzyskania kategorii dostępności OTC dla produktów leczniczych;
  • Przygotowanie oceny klinicznej dla wyrobów medycznych;
  • Planowanie i koordynacja badań przedklinicznych i klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych (np. przygotowanie założeń, dokumentacji badania, raportów końcowych, prowadzenie audytów);
  • Świadczenie usług CRO w ramach prowadzonych badań klinicznych – przygotowanie dokumentacji, uzyskanie zgody na prowadzenie badania, wybór ośrodków i bieżący kontakt z ośrodkami, monitorowanie badania, przygotowanie dokumentacji badania oraz raportów końcowych;
  • Koordynowanie prac w ramach projektów rozwojowych.

  Dział Pharmacovigilance

  Zajmuje się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Przygotowanie dokumentacji z zakresu monitorowania działań niepożądanych (m. in. PSMF, PSUR, RMP, Addendum to the Clinical Overview, wykrywanie sygnałów);
  • Bieżący kontakt z Klientem w ramach powierzonej opieki nad jego systemem PV w ramach systemu SciencePharma;
  • Tworzenie systemu jakości Klienta w zakresie pharmacovigilance;
  • Zarządzanie raportami działań niepożądanych w tym: przyjmowanie, analizowanie, kodowanie w MedDRA, raportowanie do bazy EV oraz archiwizacja przypadków;
  • Wprowadzanie danych o produktach leczniczych do bazy produktów xEVMPD i ich bieżąca aktualizacja;
  • Przeglądy piśmiennictwa.

  Dział Rozwoju Strategicznego

  Dział obejmuje wszelkie działania zmierzające do wdrażania nowych projektów w firmie i przygotowania analiz związanych z opłacalnością realizacji projektów własnych bądź na rzecz klientów firmy.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Monitorowanie rynku farmaceutycznego i aktywne poszukiwanie nowych pomysłów i możliwości na projekty rozwojowe;
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji lub komercjalizacji projektów zrealizowanych przez firmę lub na rzecz jej klientów;
  • Analizowanie, planowanie i wdrażanie nowych usług oraz projektów realizowanych przez firmę lub na rzecz jej klientów;
  • Prowadzenie działań marketingowych związanych z działaniem firmy bądź na rzecz jej klientów.

  Dział ISO QMS

  Dział zajmuje się wszelkimi działaniami związanymi z przygotowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Upowszechnianie w firmie świadomości dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością;
  • Opracowywanie procedur, instrukcji, szablonów oraz weryfikacja dokumentów Systemu Jakości przygotowywanych przez innych pracowników /  współpracowników firmy;
  • Prowadzenie audytów wewnętrznych, audytów podwykonawców oraz audytów na zlecenia klientów zewnętrznych;
  • Zarządzanie procesem szkoleń wprowadzonym w firmie.

  Dział Prawny

  Zespół wspiera bieżącą działalność Spółki rozwiązując wątpliwości prawne i wyznaczając prawidłowy sposób postępowania.

  Bezpośrednio pomaga pozostałym zespołom realizować ich zadania. Dostarcza Zarządowi opinii/porad prawnych w zakresie prawidłowości podejmowanych działań.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
  • Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych;
  • Doradzanie w obszarze niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Spółki;
  • Monitorowanie zmian w przepisach i reagowanie w sposób odpowiedni na te zmiany;
  • Właściwa analiza i interpretacja prawa.

  Dział HR

  Zajmuje się obsługą procesów związanych zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Prowadzanie procesów rekrutacyjnych;
  • Opieka nad pracownikami od początku do końca współpracy z SciencePharma (procesy: Onboarding i offboarding);
  • Wsparcie w rozwoju kompetencji pracowników;
  • Zarządzanie oraz aktualizowanie dokumentacji pracowniczej;
  • Usprawnianie komunikacji wewnętrznej;
  • Działania Employer Brading;
  • Poszukiwanie i wprowadzanie nowych inicjatyw pracowniczych;
  • Organizacja akcji charytatywnych;
  • Zarządzanie benefitami pozapłacowymi;
  • Organizacja spotkań integracyjnych;
  • Współpraca z Zarządem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

  Dział ds. Kontraktów

  Zajmuje się:

  • Kontaktem i prowadzeniem rozmów biznesowych z Klientem;
  • Mapowaniem potrzeb klienta i odpowiednim ich lokowaniem w stosunku do usług jakie może zaoferować SPh;
  • Koordynacją pracy pomiędzy działami firmy;
  • Ofertowaniem, przygotowywaniem oraz nadzorem nad realizacją umów,
  • Kontrolą nad czasową realizacją zleceń.

  Do realizacji swoich zadań pracownicy Działy CU pozostają w stałym bezpośrednim kontakcie z zarządem firmy oraz kierownikami poszczególnych działów.

  Dział IT

  Zajmuje się zarządzaniem systemem informatycznym w organizacji.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Bieżące utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej;
  • Zarządzanie siecią i urządzeniami sieciowymi w biurze;
  • Diagnozowanie o rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników;
  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w systemach;
  • Monitorowanie prawidłowego działania systemów informatycznych.

  Dział Administracji

  Dział zajmuje się wsparciem administracyjnym Zarządu, kierowników, pracowników oraz współpracowników w zakresie bieżącego funkcjonowania biura.

  Do głównych zadań działu należy:

  • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w firmie, w tym obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej;
  • Obsługa centrali telefonicznej;
  • Organizacja i obsługa spotkań biznesowych i podróży służbowych;
  • Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej do przekazania dla klienta;
  • Dbanie o wizerunek firmy i wygląd sekretariatu;,
  • Archiwizacja dokumentów;,
  • Dbanie o zaopatrzenie biura w artykuły biurowe oraz spożywcze.

  W naszej firmie z pewnością nie ma nudy i rutyny. Niezależnie od tego, w którym dziale kto pracuje, pracownicy mają okazję stale się rozwijać, uczestnicząc w zdywersyfikowanych i różnorodnych projektach. Możliwość wykonywania urozmaiconych zadań wynika ze specyfiki naszej działalności.  Jako firma doradcza, mamy styczność z wieloma różnymi projektami, które są zazwyczaj analizowane i opiniowane przez ekspertów z różnych dziedzin.
  Nasze zespoły tworzy ponad 90 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin – farmaceuci, lekarze, chemicy, biolodzy, biotechnolodzy, prawnicy, radcy prawni i adwokaci, którzy budowali swoje doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, w laboratoriach analitycznych, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych czy Ministerstwie Zdrowia.

   

  100% naszych pracowników ma wykształcenie wyższe,

  ponad 20 % z nich posiada stopień naukowy doktora  

  Naszą siłą są ludzie

  Jesteśmy grupą entuzjastów i pasjonatów, która uwielbia ciekawe wyzwania ze świata farmacji oraz nauki. Mimo tego, że każdy z nas jest inny, to razem tworzymy prawdziwie zgrany i różnorodny zespół specjalistów, którego działanie opiera się na 4 filarach SciencePharma.  Dzięki temu, niezależnie od sytuacji czy okoliczności – zawsze gramy do jednej bramki. Naszą siłą jest synergia w działaniach oraz wzajemna pomoc, dzięki której jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty dla naszych Klientów.

  Naszą siłą są ludzie. Pracownicy pełniący różne obowiązki. Dwie kobiety i mężczyzna w białym kitlu.