RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  RODO

  Informujemy w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Pani/Panu prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/69/WE od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako: „RODO”).

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-725), ul. Chełmska 30/34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

  KRS: 0000957621, NIP: 1132679319, REGON: 141028176, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

  W celu kontaktu z administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado@sciencepharma.pl.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

  – zgłoszenie działania niepożądanego:

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia.

  – zgłoszenie zapytania medycznego:

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie udzielania informacji na temat produktów leczniczych, zgodnie z art. 60 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji mogła się z Panią/Panem skontaktować. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia tego pozwolenia.

  – prowadzenie korespondencji:

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od momentu ustania relacji biznesowych z administratorem.

  – formularz kontaktowy:

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ustania kontaktu z administratorem.

  – realizacja usługi „Newsletter”:

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji usługi „Newsletter”, tj. cyklicznego przesyłania wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami dotyczącymi działalności administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do realizacji usługi „Newsletter”. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi „Newsletter”.

  – rekrutacja:

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych (w przypadku udzielenia zgody także na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wzięcia udziału w rekrutacjach przyszłych). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów rekrutacji przyszłych przez okres 2 lat od otrzymania takiej zgody przez administratora, o ile cel przetwarzania nie ulegnie zmianie. Podanie danych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych przez administratora na tej podstawie – przy czym cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.